Nitro roadwarriors Anywhere

Nitro roadwarriors new video for 2011 is out now! Follow the Nitro team as they cruise through Eastern Europe, Scandinavia, the Alps and even China.

Anywhere features the riding of Marc Swoboda, Nils Arvidsson, Thomas Feurstein, Anton Bilare, Basti Rittig, Dominik Wagner, Erik Botner, Tobias
Karlsson, Mathias Nyberg, Anton Gunnarsson, Marco Smolla, Tobi Strauss, Enrico Cavada and Darek Bergman.

[vimeo]http://vimeo.com/16609221[/vimeo]